Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft ook de wettelijk verplichte "Medezeggenschapsraad", de MR. In de MR hebben 4 ouders en 4 personeelsleden zitting. Het doel van de MR is het bevorderen van een open en democratische gang van zaken op onze school. De MR doet dit via een regelmatig overleg tussen ouders, personeelsleden en de directie. De MR heeft gereglementeerd recht van advies of instemming in belangrijke zaken die het onderwijs op onze school betreffen. Denk daarbij aan: het schoolplan, het formatieplan, de begroting, onderwijskundige zaken en het vakantierooster. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. De MR-leden worden in principe voor 4 jaar gekozen.

De samenstelling van de MR is als volgt:

Voorzitter:
 vacature
Secretaris: Noortje Visser
Overige leden: Eline Reus, Susan Stolle
Personeelsgeleding: Mieke Warps, Gwenda Kuin,  Ester van de Deure en een vacature

Heeft u vragen/ opmerkingen die u bij de MR neer wilt leggen? U kunt dan een mail sturen naar: mr@willibrordusbk.nl

Notulen 2021 - 2022

Jaaroverzicht Medezeggenschapsraad 2020_2021.docx
 
Notulen 2020 - 2021 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Van de Medezeggenschapsraden van SKO De Streek zijn 2 leden afgevaardigd in de GMR, om de bovenschoolse zaken te behartigen en voor het overleg met het bestuur.
Van onze school is dit José Kroezen namens het personeel, voor de oudergeleding is een vacature.