Passend onderwijs

Passend onderwijs begint bij de leerkracht
De leerkrachten zijn de belangrijkste personen in het onderwijs aan het kind. Zij hebben dagelijks contact met hun leerlingen en krijgen zo een scherp beeld van wat elk kind nodig heeft. Zij gebruiken daarbij het leerlingvolgsysteem, waarin de vorderingen en bijzonderheden van elke leerling zorgvuldig worden bijgehouden. Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in gegaan. Het doel van de wetswijziging is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen, zo dicht mogelijk bij huis. Dit noemen we thuisnabij. Er wordt gewerkt met groepsplannen, waarin drie groepen kinderen worden beschreven: De leerlingen die veel, gemiddeld of weinig uitleg en hulp nodig hebben. Daarmee kan de leerkracht het aanbod afstemmen op de leerlingen in de groep. Waar mogelijk begeleiden leerkrachten hun leerlingen zelf. Om dit te kunnen doen is veel geïnvesteerd in het bevorderen van de deskundigheid en het versterken van specifieke vaardigheden bij leerkrachten.

Ondersteuning binnen de Willibrordusschool
Willen wij optimale ondersteuning bieden aan alle leerlingen, dan moeten we extra energie stoppen in signalering van onderwijsbehoeftes. Hoe eerder we signaleren, des te sneller kunnen we werken aan de eventuele oplossing. Hiervoor is kennis nodig, een goed klassenmanagement, een goed leerlingvolgsysteem, scholing en de aanwezigheid van extra hulpmateriaal. Voor de bespreking van het kind in het Ondersteuningsteam (OT) wordt een groeidocument ingevuld door de leerkracht, ouders en IB-er. Hierin wordt de ondersteuningsbehoefte van het kind beschreven en dit is leidraad voor het gesprek. Leerkrachten én leerlingen worden binnen de school structureel ondersteund.

Intern begeleider
Elke school kent een intern begeleider (IB), die fungeert als een coach voor de leerkrachten. Bij ons is zijn dit Yvonne Groot en Yvette Kok. De intern begeleider heeft een ondersteunende rol aan de leerkracht bij het maken van de groepsplannen en van de ondersteuning voor leerlingen die iets extra's nodig hebben. De plannen worden verwerkt in het ondersteuningsrooster, hebben altijd een helder doel en worden voorzien van concreet omschreven handelingen die nodig zijn om het doel te bereiken. Waar nodig wordt u daarbij betrokken.

Samenwerkingsverband De Westfriese knoop
Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. De school van uw kind(eren) valt onder het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. In dit samenwerkingsverband zijn alle 16 schoolbesturen en 90 scholen van de regio West-Friesland vertegenwoordigd. Er is één ondersteuningsplan voor de hele West-Friese regio. Elke school legt in het 'schoolondersteuningsprofiel' vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aan de hand van deze profielen beschrijft De Westfriese Knoop hoe de schoolbesturen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in onze regio zorgen. Het resultaat hiervan is het ondersteuningsplan. 

De scholen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken hoe zij ondersteuning aanbieden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Het afgesproken stappenplan staat in het ondersteuningsplan. Zie voor het volledige ondersteuningsplan de website van De Westfriese Knoop. 

De trajectbegeleider
Soms heeft een leerling meer of andere ondersteuning nodig dan de eigen school kan bieden. Dan schakelt de school een trajectbegeleider in om het best passende aanbod te vinden op een andere school binnen het knooppunt. De best passende plek kan ook binnen het speciaal (basis)onderwijs zijn. De trajectbegeleider coördineert een eventuele plaatsing.

De ouder als partner
De ouders van een leerling worden bij elke stap in de keuzes voor het passend onderwijs van hun kind betrokken. Zo ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind zijn ouders verplicht om alle relevante informatie te delen.

Vragen en informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind? Op de website van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vindt u informatie, links en het volledige ondersteuningsplan.